Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Πρωτοβάθμιας Επαγγελματικής Οργάνωσης με την επωνυμία:

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΙΑΣ».

«Φωτακτίς»

____________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄

________________________________

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο  1

     Ιδρύεται πρωτοβάθμιο εργασιακό επαγγελματικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΙΑΣ», με έδρα την πόλη του Πύργου και διακριτικό τίτλο και γνώρισμα τη λέξη «ΦΩΤΑΚΤΙΣ» και θα διέπεται στο εξής από το παρακάτω Καταστατικό, το Νόμο 1712/87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

_______________________

ΣΚΟΠΟΙ

 Άρθρο 2

Σκοποί του Συλλόγου αυτού είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα ο Σύλλογος σκοπούς έχει :

 1. 1.     Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο με την γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
 2. 2.     Την συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
 3. 3.     Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
 4. 4.     Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
 5. 5.     Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

__________________

Μ Ε Σ Α

Άρθρο  3

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, ο Σύλλογος:

 1. 1.   Απευθύνεται στις δημόσιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εσωτερικού και εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους, γενικά ή επί μέρους, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
 2. 2.   Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.
 3. 3.   Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.
 4. 4.   Επιδιώκει την εκπροσώπηση του Συλλόγου σε συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.
 5. 5.   Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου.
 6. 6.   Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.
 7. 7.   Μετέχει οργανικά σε ανώτερες ομοοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις.
 8. 8.   Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της Ένωσης και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.
 9. 9.   Ο Σύλλογος μετέχει οργανικά στις υπερκείμενες οργανώσεις μιας τοπικού ή γενικού χαρακτήρα και μιας κλαδικού.
 10. 10.               Με οργάνωση, προγραμμάτων επιμόρφωσης των μελών καθώς και οργάνωση κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με σκοπό τη συναδέλφωση, μορφωτική και κοινωνική ανάπτυξη, τους και την τυχόν παροχή ηθικής και οικονομικής ενισχύσεως σε μέλη του.
 11. 11.               Με την οργάνωση εκθέσεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με την οργάνωση σεμιναρίων, ειδικών διαλέξεων, ειδικών μαθημάτων και συζητήσεων.
 12. 12.               Με την ίδρυση εντευκτηρίων και βιβλιοθήκης, την έκδοση εντύπων επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος που συμβάλλουν στην επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση των μελών.

_____________________________

Ε Δ Ρ Α

 Άρθρο  4

Έδρα του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΦΩΤΑΚΤΙΣ» είναι: (Μανωλοπούλου 6, Α’ ορ.)  Πύργος

______________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄

________________________

 ΜΕΛΗ

 Άρθρο  5

 1. 1.   α) Μέλος του Συλλόγου αυτού μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο, που ασκεί ή ασχολείται πραγματικά και για ίδιον συμφέρον με το επάγγελμα του φωτογράφου, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως φωτογράφος κατά τη διαδικασία της κείμενης νομοθεσίας.
 2. 2.   Κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει σε δυο το πολύ Πρωτοβάθμιες Ενώσεις.

α.  Εγγραφή Μελών

Άρθρο  6

 1. 1.   Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία θα δηλώνει την περί εγγραφής του βούληση και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου 5. και δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος καταστατικού. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του, το ασκούμενο επάγγελμα, η διεύθυνση της κατοικίας και της επιχείρησής του και ο αριθμός του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, καθώς και τα στοιχεία των εις την παρ. 1 εδάφ. β’. άρθρου 5 εγγραφόμενων μελών.
 2. 2.   Μαζί με την αίτησή του, ο αιτών υποβάλλει στο Σύλλογο, υπεύθυνη δήλωση περί της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης που έχει επιλέξει για την άσκηση του δικαιώματός το, εκλογής των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.
 3. 3.   Το μέλος δικαιούται να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης, με νέα ταυτόχρονη υπεύθυνη δήλωσή του, προς τις διοικήσεις και των δυο οργανώσεων και εφόσον έχει συμπληρωθεί ο χρόνος από την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην κύρια οργάνωση της οποίας επιθυμεί την αλλαγή, για την εκλογή αντιπροσώπου, Δ.Σ. και Ε.Ε.
 4. 4.   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, εάν το υποψήφιο μέλος έχει τα παραπάνω προσόντα, υποχρεούται να εισαγάγει προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίασή του την αίτηση εγγραφής του και να κάνει αυτή δεκτή εγγράφοντας αυτό ως μέλος.  Αν η αίτηση απορριφθεί, ή περάσουν τριάντα μέρες από της υποβολής της αίτησης χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο κατά τόπο Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1712/87 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παράγραφο 1 εδάφιο β’ του Ν. 2081/92.
 5. 5.   Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Δ.Σ. ή από της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάζει την εγγραφή.
 6. 6.   Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

                                   β.  Δικαιώματα Μελών

                                             Άρθρο  7

Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

1. Τα πνευματικά δικαιώματα  όπως αυτά ρυθμίζονται με το Ν. 2121/93, ήτοι: – Ο φωτογράφος, με βάση τον παραπάνω νόμο, αποκτά για τις φωτογραφίες του όλα τα δικαιώματα με τη δημιουργία τους, χωρίς να απαιτείται καμιά άλλη διατύπωση και ανεξάρτητα από την αξία κάθε φωτογραφίας.

– Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούνται από το «περιουσιακό» και από το «ηθικό δικαίωμα» πνευματικής ιδιοκτησίας. Η «εκμετάλλευση του δικαιώματος» είναι μια εξουσία του περιουσιακού δικαιώματος και η «αναγνώριση της πατρότητας» της κάθε φωτογραφίας είναι μία εξουσία ηθικού δικαιώματος.
Με βάση αυτά τα δικαιώματα ο φωτογράφος μπορεί να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη χρήση του έργου του, να καθορίζει τους όρους εκμετάλλευσής του, καθώς και να αναγράφεται το όνομά του ως δημιουργού της φωτογραφίας.

– Οι φωτογραφίες προστατεύονται ως αυτοτελή έργα και, προκειμένου να γίνεται νόμιμα η εκμετάλλευσή τους από τρίτους, πρέπει ο δημιουργός φωτογράφος να έχει εκχωρήσει αντίστοιχο δικαίωμα («άδεια εκμετάλλευσης») για κάθε συγκεκριμένη χρήση του έργου του ή να έχει μεταβιβάσει το περιουσιακό δικαίωμα του έργου του.

– Η άδεια εκμετάλλευσης (χρήση φωτογραφίας) εκχωρείται μόνο από το φωτογράφο δημιουργό, αφού η χρήση των φωτογραφιών αποτελεί μέρος του πνευματικού δικαιώματος του φωτογράφου (συγκεκριμένα του περιουσιακού δικαιώματός του). Σε απλή γλώσσα αυτό σημαίνει πως ο φωτογράφος, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως μισθωτός, δεν «πουλάει» φωτογραφίες, αλλά «μεταβιβάζει» το περιουσιακό του δικαίωμα επ’ αυτών ή «εκχωρεί» ορισμένες εξουσίες του περιουσιακού του δικαιώματος (γιατί το ηθικό δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο), έναντι αμοιβής που συμφωνείται.

Οποιαδήποτε χρήση φωτογραφίας (αντιγραφή, αναπαραγωγή κλπ) χωρίς άδεια από τον δημιουργό της είναι παράνομη και οι κυρώσεις του νόμου, ποινικές και αστικές, είναι αυστηρότατες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ποινικές κυρώσεις μπορεί να είναι φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και αποζημίωση ύψους τουλάχιστον του διπλάσιου της αγοραίας αμοιβής του κάθε έργου.

– Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε παραποίηση, αλλοίωση ή και χρήση τμήματος φωτογραφίας χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού.

Η αναγραφή του ονόματος του φωτογράφου σε κάθε χρήση φωτογραφίας (ηθικό δικαίωμα) είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη από τυχόν άλλους όρους της άδειας εκμετάλλευσης.

– Ο φωτογράφος (όπως και κάθε άλλος δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων) μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του δίνει ο νόμος είτε ο ίδιος ατομικά είτε συλλογικά μέσα από φορείς, όπως είναι οι «Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης των Δημιουργών», οι οποίοι προβλέπονται από το νόμο και έχουν ιδρυθεί γι` αυτό το σκοπό.

Ορισμένα δικαιώματα, επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να τα ασκήσει κάθε δημιουργός μόνος του, ο νόμος προβλέπει ότι ασκούνται υποχρεωτικά από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης.

Οι φωτογράφοι της Ελλάδας ήδη από το 1998 έχουν συστήσει και λειτουργούν τον δικό τους Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, τον «ΦΟΙΒΟ», για την διαχείριση των συλλογικών τους δικαιωμάτων και την προστασία των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

2. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.

3. Να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του Συλλόγου και Επιτροπές και αντιπροσώπους στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες ανήκει ο Σύλλογος.

4.Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από την Γ.Σ. και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων του κλάδου.

γ.  Υποχρεώσεις Μελών

 Άρθρο  8

Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις

 1. 1.    Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Συλλόγου και να συμπαραστέκεται στα όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεών της.
 2. 2.    Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων του Συλλόγου και να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση, για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση.
 3. 3.    Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα του Συλλόγου και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους του Συλλόγου και τη Διοίκηση αυτού και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας, ήτοι:
 4. Ο φωτογράφος οφείλει να πληροί τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματισμού και ηθικής.
  Κατά την άσκηση του επαγγέλματός του πρέπει να τον εμπνέουν ο σεβασμός των εθνικών και λαϊκών αξιών, καθώς και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του λαού.
 5. Οι θρησκευτικές δοξασίες, οι θεσμοί, τη ήθη και τα έθιμα των εθνών, οι λαοί και οι φυλές, καθώς επίσης και η εν γένει καταγωγή, το φύλο, οι πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις και η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των πολιτών είναι έννοιες σεβαστές, απαραβίαστες και δεν συνιστούν τη βάση οποιασδήποτε διάκρισης εκ μέρους του φωτογράφου. Ως ιδιωτικός χώρος θεωρείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός τόπος όπου υπάρχει μια εύλογη προσδοκία ιδιωτικής ζωής.
 6. Οι φωτογράφοι δεν πρέπει να φωτογραφίζουν ή να προσπαθούν να φωτογραφήσουν:
  α) μέσω εκφοβισμών, παρενοχλήσεων ή επίμονης καταδίωξης και
  β) σε ιδιωτικούς χώρους, χωρίς την έγκριση των φωτογραφισθέντων.
 7. Σε περιπτώσεις ανθρωπίνου πόνου και θλίψης οι επαφές για φωτογράφηση πρέπει να πραγματοποιούνται με συμπάθεια και διακριτικότητα.
  Η δημοσίευση φωτογραφιών σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αποτελεί αντικείμενο επίσης συμπάθειας και διακριτικότητας, χωρίς αυτό να συνιστά περιορισμό του δικαιώματος δημοσιοποίησης των δικαστικών διαδικασιών, για τις οποίες όμως πρέπει να τηρείται ο σχετικός νόμος.
  Οι φωτογράφοι δεν πρέπει να λησμονούν ότι κανείς δεν θεωρείται ένοχος χωρίς έκδοση τελεσίδικης απόφασης από τα δικαστήρια.
 8. Οι φωτογράφοι πρέπει γενικά να αποφεύγουν να φωτογραφίζουν ή να προσπαθούν να φωτογραφίσουν μέσω υπεκφυγών, προφάσεων και κακόπιστων στρατηγημάτων, εκτός από τις περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος.
  Το δημόσιο συμφέρον περιλαμβάνει την έρευνα ή αποκάλυψη εγκλήματος ή σοβαρού αδικήματος, την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, την προστασία του κοινού από πιθανή παραπλάνησή του με δήλωση ή ενέργεια ιδιώτη ή οργανισμού. Σε περίπτωση δημοσίευσης τέτοιων φωτογραφιών είναι απαραίτητη η δημοσίευση της πλήρους αιτιολόγησης, η οποία θα αναφέρεται στον τρόπο που εξυπηρετήθηκε το δημόσιο συμφέρον.
 9. Στις περιπτώσεις φωτογραφήσεων σε σχολικό περιβάλλον απαγορεύεται η φωτογράφηση των μαθητών χωρίς την άδεια των σχολικών αρχών.
  Σε κάθε περίπτωση οι φωτογράφοι οφείλουν να αποφεύγουν την απασχόληση των μαθητών κατά την διάρκεια του ωραρίου εκπαίδευσής τους.
  Οι φωτογράφοι δεν πρέπει να δίνουν –ως κίνητρο για τις φωτογραφήσεις που επιδιώκουν– αμοιβή ούτε σε ανήλικους, προκειμένου να παρουσιάσουν έργο σχετικό με την οικονομική τους κατάσταση, ούτε στους γονείς ή στους κηδεμόνες αυτών για τον ίδιο σκοπό, εκτός αν προφανώς πρόκειται για το συμφέρον των φωτογραφισθέντων παιδιών.
  Σε περίπτωση δημοσίευσης φωτογραφιών σχετικών με την προσωπική ζωή ενός παιδιού, η δημοσίευση να δικαιολογείται για λόγους άλλους εκτός της καλής ή κακής φήμης ή της θέσης των γονέων ή κηδεμόνων του παιδιού.
 10. Οι φωτογράφοι δεν πρέπει να φωτογραφίζουν θύματα σεξουαλικών επιθέσεων ή να δημοσιοποιούν τέτοιες φωτογραφίες με σκοπό την αποκάλυψη της ταυτότητας των θυμάτων εκτός αν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση οπότε είναι ελεύθεροι να ενεργήσουν κατά αυτόν τον τρόπο από τον νόμο.
  Σε κάθε περίπτωση σχετική με κατηγορίες σεξουαλικού περιεχομένου, όπου αναμειγνύονται ανήλικοι κάτω των 16 ετών, είτε ως θύματα είτε ως μάρτυρες, οι φωτογράφοι οφείλουν να απέχουν από την φωτογράφηση αυτών πριν απ’ όλα για λόγους ηθικής τάξης.
 11. Οι φωτογράφοι που εισέρχονται σε νοσοκομεία ή σε συναφή ιδρύματα για φωτογράφηση θα πρέπει προηγουμένως να επιδεικνύουν την επαγγελματική τους ταυτότητα και να λαμβάνουν άδεια από τις υπεύθυνες αρχές.
 12. Σε κάθε περίπτωση φωτογράφησης εκδηλώσεως δημοσίου ενδιαφέροντος οι φωτογράφοι πρέπει προηγουμένως να ζητούν την άδεια φωτογράφησης από τους αρμοδίους κατόπιν επιδείξεως της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
  Η χρήση αυτής της ταυτότητας πρέπει να είναι αυστηρά προσωπική από τον φωτογράφο κάτοχό της.
 13. Οι φωτογράφοι οφείλουν να σέβονται τους ιερούς θρησκευτικούς χώρους και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, να μην χρησιμοποιούν τα αρχαία μνημεία χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων αρχών, όταν πρόκειται για την διαφήμιση προϊόντων και γενικά να μην παραβιάζουν τα σήματα απαγόρευσης φωτογράφησης.
 14. Στις περιπτώσεις φωτογραφήσεων ιερών μυστηρίων, οι φωτογράφοι θα πρέπει να συμμορφώνονται γενικά με τους κανόνες της Ιεράς Εκκλησίας.
  Κατά την είσοδο τους σε Ιερούς Ναούς για φωτογράφηση Ιερών Μυστηρίων πρέπει να φέρουν την επαγγελματική ταυτότητα εμφανώς και να την επιδεικνύουν στον προϊστάμενο ιερέα για την επαλήθευση των προσωπικών τους στοιχείων.
  Οι φωτογράφοι δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση φωτογραφικών λήψεων κατά την τέλεση του ιερού μυστηρίου.
  Η χρήση των προβολέων και του λοιπού φωτογραφικού εξοπλισμού κατά την τέλεση του ιερού μυστηρίου πρέπει να είναι διακριτική και να μην δημιουργεί εμπόδια στην τέλεση του μυστηρίου. Η εν γένει συμπεριφορά των φωτογράφων έναντι του κλήρου και των παρισταμένων προσώπων κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους πρέπει να είναι χρηστή και η ένδυσή τους ενδεδειγμένη για την περίσταση, στο πλαίσιο του σεβασμού προς το χώρο και τα τιμώμενα πρόσωπα.

Οι φωτογράφοι κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους θα πρέπει να υποδεικνύουν συναδελφική αλληλεγγύη και να τηρούν τους κανόνες που τίθενται από την Πολιτεία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανταγωνισμού και φορολογίας. Οι φωτογράφοι είναι πνευματικοί δημιουργοί σύμφωνα με τον νόμο και έχουν περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των φωτογραφικών τους έργων τα οποία πρέπει να προστατεύουν.

 1. 4.    Να πληρεί τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Σύλλογο.

  δ. Αποβολή – Αποχώρηση Μέλους

 Άρθρο  9

 1. 1.   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποβολή μέλους που:

α) Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού αυτού.

β)  Συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς του Συλλόγου και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και δεν τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς επίσης και με τη συμπεριφορά του υποβαθμίζει τις αξίες και τις αρχές περί υγιούς ανταγωνισμού που διέπουν την ιδιότητά του ως επαγγελματία.

γ)  Καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από δυο συνεχή έτη, την υποχρεωτική συνδρομή του προς το Σύλλογο.

δ) Αν καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από τον Ν. 1712/87 και

ε) Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

 1. 2.   Την αποβολή του μέλους μπορεί να εισηγηθεί στο Διοικητικό  Συμβούλιο μέλος αυτού ή το ένα πέμπτο τουλάχιστο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.
 2. 3.   Η περί αποβολής πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. Η πράξη αποβολής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την έκδοση της Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση.
 3. 4.   Το Δ.Σ. όπως και η Γ.Σ., καλούν προηγουμένως, εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, παραβάσεις.
 4. 5.   Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει, μέσα σε τριάντα μέρες από την επίδοση σε αυτό της περί αποβολής του αποφάσεως, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του Συλλόγου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 1712/87.  Μέχρι τελεσιδικίας της περί αποβολής του απόφασης, το μέλος διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
 5. 6.   Κάθε μέλος, μπορεί να αποχωρήσει από την Ένωση, αφού προηγούμενα εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς το Σύλλογο, μέχρι του τέλους του έτους της αποχώρησής του.

_________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄

 _________________________

 ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο  10

Όργανα του Συλλόγου είναι α) Η Γενική Συνέλευση, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο  11

 1. 1.    Τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποτελούν τα ταμειακά εντάξει μέλη του.
 2. 2.    Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό αυτό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

     α) Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Δ.Σ. ή μέλη αυτού, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους του Συλλόγου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που ανήκει ο Σύλλογος και ελέγχει τη δράση αυτών.

     β) Αποφασίζει για την επιλογή των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, στις οποίες εγγράφεται μέλος ο Σύλλογος ή τη διαγραφή από αυτές και ορίζει την κύρια οργάνωση, δια μέσου της οποίας θα αντιπροσωπεύεται στη Συνομοσπονδία, νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους της, που ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση της κύριας δευτεροβάθμιας οργάνωσης, για την εκλογή αντιπροσώπων της στη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας.

γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Δ.Σ. και τους ετήσιους ισολογισμούς.

δ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει τα ποσά των εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της διοίκησης.

ε) Αποφασίζει για την ανάθεση της είσπραξης του ποσοστού των εισφορών για τις υπερκείμενες οργανώσεις, των μελών, από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη και καθορίζει τους όρους πραγματοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των εισφορών αυτών.

στ) Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του Συλλόγου.

ζ) Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων του Συλλόγου, προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτού, και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων ακινήτων του Συλλόγου. Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων τουλάχιστον των παρόντων στη Γ.Σ.

η) Εγκρίνει την απόφαση του Δ.Σ. περί αποβολής μέλους για παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 9 του καταστατικού, αφού προηγουμένως τον καλέσει για να απολογηθεί.

θ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου.

ι) Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου, τηρώντας την οριζόμενη από το Νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΠΑΡΤΙΑ

   Άρθρο  12

 1. 1.   Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, στην έδρα του και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.  Η Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, και η οποία στέλνεται στα μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες, πριν από την πραγματοποίηση της Γ.Σ.
 2. 2.   Έκτακτα, η Γ.Σ., συγκαλείται όταν κρίνει αυτή αναγκαία το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους, μέλη που αποτελούν το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών, στην οποία θα περιέχουν και τα θέματα της συζήτησης.
 3. 3.   Αν η αίτηση αυτή δεν εισακουσθεί και δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση εντός δεκαπέντε ημερών από την ημέρα επιδόσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της αιτήσεως, το Δικαστήριο της έδρας του Συλλόγου, ύστερα από αίτηση των μελών αυτών δύναται να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.
 4. 4.   Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα:

α) Τον τόπο, το χώρο, την ημερομηνία και την ώρα της Γ.Σ.

β) Τα θέματα που θα συζητηθούν.

 1. 5.   Για να ληφθεί απόφαση στη Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου, τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική Γ.Σ., την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία, του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.  Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, η Γ.Σ. την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

   Άρθρο  13

 1. 1.   Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
 2. 2.   Για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.
 3. 3.   Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές.  Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση μελών, ή ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
 4. 4.   Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:

α) Σε εκλογές Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

β) Σε εγγραφή σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και την επιλογή της εξ αυτών κυρίας και για κάθε μεταβολή εγγραφής και επιλογής.

γ) Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση.

δ) Σε προσωπικά ζητήματα και

ε) Στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

 1. 5.   Δεν επιτρέπεται η υπό μέλους εξουσιοδότηση τρίτου, μέλους ή μη, για τη συμμετοχή του στα όργανα διοίκησης στη Γ.Σ. ή στις ψηφοφορίες.
 2. 6.   Στη Γ.Σ. προεδρεύει, προσωρινά, ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του.  Πρώτο θέμα της Γ.Σ. είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Εάν, σε περίπτωση δυο επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ο σχετικά πλειονοψηφήσας.
 3. 7.   Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των μελών απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη Γ.Σ. τρίτα πρόσωπα.
 4. 8.   Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γ.Σ.
 5. 9.   Για τις συζητήσεις στη Γ.Σ., τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται, με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, Προεδρείο, τον ψηφολέκτη και πέντε από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη Γ.Σ.   Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο του Συλλόγου.
 6. 10.               Σε περίπτωση κατά την οποία υπεβλήθη πρόταση για άρση της εμπιστοσύνης αναφορικά με ολόκληρο όργανο ή μέλος αυτού και αυτή απερρίφθη, δεν δύναται να κληθεί η Γενική Συνέλευση για το ίδιο θέμα εάν δεν παρέλθει τουλάχιστον ένα εξάμηνο.

Β) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ

Άρθρο  14

 1. 1.   Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από την Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία, κατά τις παρακάτω διατάξεις και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
 2. 2.   α) Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές, είτε κατά συνδυασμούς, είτε σαν μεμονωμένοι υποψήφιοι, είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Δ.Σ. του Συλλόγου δυο τουλάχιστον ημέρες προ της Γ.Σ.

β) Το Δ.Σ. συνεδριάζει πριν τη Γ.Σ. και ελέγχει τη νομιμότητα   της αιτήσεως και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο.

γ) Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από το Δ.Σ. μπορούν να προσφύγουν σε ενστάσεις στη Γ.Σ., η οποία αποφασίζει οριστικά. Σε περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου, ο οποίος έχει τα προσόντα εκλογιμότητας, αυτός έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής η οποία αποφασίζει αμέσως και εφόσον γίνει δεκτή η ένσταση, η εφορευτική επιτροπή τον ανακηρύσσει υποψήφιο και ο Πρόεδρος της σημειώνει το όνομά του χειρόγραφα στο τέλος του εκτυπωμένου ψηφοδελτίου.

δ) Οι εκλογές διενεργούνται στα γραφεία του Συλλόγου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ. ή μέσα σε δέκα ημέρες από αυτή και σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια τη Γ.Σ.

 1. 3.   Ο υποψήφιος εκδηλώνει την προτίμησή του με το σταυρό που

θέτει παραπλεύρως των ονομάτων ενός υποψηφίου, ενώ έως

επτά σταυρών προτίμησης για το διοικητικό συμβούλιο, ενός ως τριών σταυρών προτίμησης για την ελεγκτική επιτροπή και ενός ή περισσοτέρων υποψηφίων αντιπροσώπων ανάλογα με τον αριθμό αντιπροσώπων που εγκρίνει η υπερκείμενη Οργάνωση.

 1. 4.   Οι έδρες του Δ.Σ. κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους   δύναμη.
 2. 5.   Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ., αυξανόμενο κατά μια μονάδα.
 3. 6.   Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ., όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
  1. 6.   Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα.
  2. 7.   Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
  3. 8.   Έδρες που δεν έχουν διατεθεί, με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, κατανέμονται, ανά μια, κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα, ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό εκλογικό μέτρο, όπως αυτό ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 4.
  4. 9.   Συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτο πλειοψηφία, προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.

10. Οι συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται εκείνοι των οποίων, ο αριθμός των υποψηφίων, είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Δ.Σ.

11. Οι έδρες, που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες, κατανέμονται, ανά μια κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.

12. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειονοψηφήσαντες, βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί.

13. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι, του κάθε συνδυασμού, καλούνται κατά σειρά εκλογής τους, αντίστοιχα, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ., σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού.  Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, αντικαθιστούν τους τακτικούς, οι κατά σειρά επιλαχόντες.

14. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή πεθάνει μέλος οργάνου ή αντιπρόσωπος, που έχει εκλεγεί με ορισμένο συνδυασμό, αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού.  Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος, του συνδυασμού αυτού, η αντικατάσταση γίνεται από αναπληρωματικό μέλος άλλου συνδυασμού που συγκεντρώνει τους περισσότερους ψήφους.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

    Άρθρο  15

 1. 1.   Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από τον συνδυασμό που πλειοψήφησε, ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.

α) Γίνεται μυστική ψηφοφορία στην αρχή, για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία, με απλή αναλογική και σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλονται.

β) Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η ανάδειξη ενός ή περισσοτέρων από τα πιο πάνω αξιώματα, μετά και από δεύτερη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται την ίδια πάντα μέρα η εκλογή, οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας, άσχετα από αριθμό ψήφων, καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα.

 1. 2.   Οι ιδιότητες των Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία, δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού.
 2. 3.   Το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα του Συλλόγου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου και του Γεν. Γραμματέα ή με αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών κοινοποιούμενη δυο (2) ημέρες, τουλάχιστον, προ της συνεδριάσεως.  Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Δ.Σ.
 3. 4.   Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα, τουλάχιστον, μέλη και λαμβάνονται αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου, ή του αναπληρωτή αυτού.
 4. 5.   Όταν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ., συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την παράγραφο 13 του προηγούμενου άρθρου 14, χωρίς όμως αυτά, να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών.  Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών των συνδυασμών εξαντληθεί, ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ., χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) μέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύνοδο της Γ.Σ. και με θέμα την εκλογή Δ.Σ.
 5. 6.   Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου, το Δ.Σ. εκλέγει νέον, σε αντικατάσταση αυτού μέχρι λήξεως της θητείας του.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Άρθρο  16

 1. 1.   Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου και κατευθύνει τη δράση αυτού, στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των εις το άρθρο 2 του καταστατικού αυτού σκοπών.

Ειδικότερα το Δ.Σ.:

α) Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Συλλόγου και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτού.

β) Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους, για τη στέγαση των γραφείων του Συλλόγου και την άσκηση των λειτουργιών αυτού.

γ) Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο, καθώς και τους Νομικούς, Οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές και αντιμισθίες αυτών.

δ) Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς διαχείρισης και υποβάλει αυτούς, με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, στη Γ.Σ. για την έγκριση αυτών.  Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για τη γενική δράση του Δ.Σ.

ε) Συγκαλεί τις Γ.Σ. και καθορίζει τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης αυτών και

στ) Αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφύγων για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Συλλόγου, ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών, στρεφομένων κατ’ αυτού και για κάθε ένδικο μέσο, ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα του Συλλόγου, περιλαμβανομένων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

ζ) Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών, την υποχρεωτική συνδρομή, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών.

 1. 2.   Το Δ.Σ. μπορεί, με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητές του, σε επιτροπή από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
 2. 3.   Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Δ.Σ. και του Προεδρείου αυτού, είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή.  Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που αποφασίζονται από τη Γ.Σ. και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησής τους.

α) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 Άρθρο  17

 1. 1.      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υπογράφοντας μαζί με τον Γεν. Γραμματέα τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού.  Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Γεν. Γραμματέα, τα προς συζήτηση θέματα και παρίσταται γενικά του Συλλόγου.
 2. 2.      Εκτελεί σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
 3. 3.      Εκπροσωπεί το Σύλλογο απέναντι σε κάθε Αρχή, Κρατική, Δημοτική, Κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικά πρόσωπα, στις μεταξύ του Συλλόγου και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις.
 4. 4.      Συνάπτει μετά του Γεν. Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα του Συλλόγου, σε εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ., το οποίο και εκπροσωπεί.
 5. 5.      Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Συλλόγου, την οποία και εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους.
 6. 6.      Υπογράφει μαζί με το Γεν. Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου και κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή.
 7. 7.      Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία του Συλλόγου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία, στη διαχείρισή του.
 8. 8.      Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται, σε όλα τα παραπάνω καθήκοντά του, από τον Αντιπρόεδρο.

                  β) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο  18

 1. 1.    Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών του Συλλόγου, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Συλλόγου, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων, σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται του γραφειακού μηχανισμού του Συλλόγου και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις του Συλλόγου.
 2. 2.    Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής, τις εντολές και επιταγές και συνεργάζεται μαζί του, στη μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων του Συλλόγου και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Δ.Σ. για έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στη Γ.Σ.
 3. 3.    Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά, στα καθήκοντά του, από σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ.

γ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΤΑΜΙΑ

          Άρθρο  19

 1. 1.     Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του Συλλόγου, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και πληρωμών.

Ειδικότερα ο Ταμίας:

α) Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Δ.Σ., σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα.  Τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

β) Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως, στο όνομα του Συλλόγου, σε Τράπεζες που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές ή επιταγές του Συλλόγου, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά, σύμφωνα με τις διδόμενες σ’ αυτόν εντολές και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.

γ) Συντάσσει, τακτικά κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτή στο Δ.Σ. και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του Συλλόγου.

δ) Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης.  Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Δ.Σ. πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς το Σύλλογο.

ε) Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά των παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου.

στ) Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία, για την αντιμετώπιση επειγόντων και απροβλέπτων μικροεξόδων και δαπανών του Συλλόγου.

 1. 2.     Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του, από σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ.

Γ)  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο  20

 1. 1.     Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γ.Σ., σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 14, μαζί με το Δ.Σ. και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ.
 2. 2.     Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία, εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.
 3. 3.     Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Συλλόγου.
 4. 4.     Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας  και ελέγχου.  Το Δ.Σ., ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα του Συλλόγου, θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεί, που τηρούνται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.
 5. 5.     Ένα μήνα τουλάχιστον, προ της συνόδου της τακτικής Γ.Σ., η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Δ.Σ., 10 μέρες τουλάχιστον προ της Συνέλευσης.
 6. 6.     Η Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Δ.Σ., συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου.  Την έκθεσή της αυτή, η Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει στη Γ.Σ.
 7. 7.     Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, εντός των γραφείων του Συλλόγου και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών, εκτός των γραφείων του Συλλόγου.
 8. 8.     Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή τα δύο από τα μέλη της, ή το Δ.Σ. του Συλλόγου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα.  Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε 5 μέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.  Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 9. 9.     Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

10. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από 2 συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

____________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄

 ___________________________

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο  21

 1. 1.     Όταν η Γ.Σ. πρόκειται να εκλέξει το Δ.Σ, την Ελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους του Συλλόγου για τις ανώτερες οργανώσεις που μετέχει, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής, να τροποποιήσει το καταστατικό του Συλλόγου, να αποφασίσει για τη διάλυση του Συλλόγου και για κάθε άλλη περίπτωση, που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό, απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.
 2. 2.     Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γ.Σ., πριν από κάθε ψηφοφορία, για θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την εκλογή αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού αυτού, περί εκλογής του Δ.Σ.
 3. 3.     Μαζί με τα τρία τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν τον οποιοδήποτε κωλυόμενο, ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.  Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης, τρία τακτικά και δυο αναπληρωματικά μέλη.  Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι 2.
 4. 4.     Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σε περίπτωση εκλογών καταστατικών οργάνων και αντιπροσώπων στις ανώτερες οργανώσεις είναι ο αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982.
 5. 5.     Στην Εφορευτική Επιτροπή, δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.
 6. 6.     Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνησιότητα του αντιγράφου του Μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Δ.Σ.
 7. 7.     Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και με την καθιέρωση του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου του μέλους και βάσει αυτού.  Στο βιβλιάριο σημειώνεται, από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα του Συλλόγου.  Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλα ψηφοφορίας, χωριστό για κάθε εκλογή καταστατικών οργάνων και χωριστό για την εκλογή αντιπροσώπων στις ανώτερες οργανώσεις, στα οποία καταχωρούνται κατά αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού.  Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
 8. 8.     Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά το χρόνο ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει, εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει, κατά την ψηφοφορία, και τα συναφή με αυτή θέματα.  Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Συλλόγου, για την υποβοήθηση του έργου του.
 9. 9.     Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής, ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.

10. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει τη ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει, από τους υποψηφίους, τους εκλεγέντες σύμφωνα με το άρθρο 14 για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.

11. Η Εφορευτική Επιτροπή, για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο.  Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Συλλόγου, αντίγραφα δε αυτών στο αρχείο του Συλλόγου.

______________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε΄

_____________________________

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Άρθρο  22

 1. 1.        Οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που είναι μέλος ο Σύλλογος, εκλέγονται από τη Γ.Σ., ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ., η θητεία τους είναι τριετής και συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ.  Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 14 περί εκλογής του Δ.Σ. που εφαρμόζεται ανάλογα.
 2. 2.        Ο αριθμός των αντιπροσώπων του Συλλόγου στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που μετέχει, ορίζεται σύμφωνα με τα καταστατικά αυτών και το νόμο 1712/87.
 3. 3.        Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία, οι δε κατά σειρά επιλαχόντες κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους, αναπληρώνουν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους, σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, έκπτωσης ή ανακλήσεως των τακτικών μελών.

_______________________________________

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ΄

____________________

    ΠΟΡΟΙ

 Άρθρο  23

1. Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών.

β) Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου.

γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

δ) Έσοδα από προγράμματα εκπαίδευσης των μελών, των εργαζομένων στις επιχειρήσεις των μελών, των ανέργων.

2. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως καθώς επίσης και η αποδοχή οικονομικής ενισχύσεων από πολιτικές οργανώσεις και οργανώσεις εργοδοτών.

 1. 3.     Το ύψος του δικαιώματος συνδρομής και εγγραφής, καθορίζεται από το Δ.Σ.
 2. 4.     Το διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λαμβάνει απόφαση με την οποία να απαλλάσσεται ένα μέλος από την υποχρέωση καταβολής ολόκληρης ή μέρους της συνδρομής για ορισμένο χρονικό διάστημα και για εξαιρετικά σημαντικό λόγο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει αιτιολογημένα και κάθε επιβάρυνση των μελών του.

 1. 5.     Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) του Συλλόγου είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

___________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ΄

______________________

ΒΙΒΛΙΑ

  Άρθρο  24

 1. 1.     Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται, πριν να χρησιμοποιηθούν από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του Συλλόγου:

α) Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά, το ονοματεπώνυμο του μέλους, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του μέλους, καθώς και η ταμειακή ενημέρωσή του.

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γ.Σ.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.

δ)Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

στ) Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.

ζ) Βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται, με αριθμητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των μελών του Συλλόγου, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό, αποτελεί και τον αριθμό του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο ίδιο βιβλίο, καταχωρίζεται επίσης η ημερομηνία της απόφασης του Δ.Σ., για την έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης, καθώς επίσης και η ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσης του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου.  Σε περίπτωση απώλειας, αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.

 1. 2.     Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου επιβάλλει, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίησή τους. Επίσης τηρούνται και οιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων Νόμων επιβάλλουν.
 2. 3.     Τα μέλη του Συλλόγου, καθώς και ο υπερκείμενες οργανώσεις, στις οποίες ανήκει ο Σύλλογος, έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των  παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.
 3. 4.     Τα γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από, τον πρόεδρο της ελεγκτικής επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

___________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η΄

______________________

 α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 Άρθρο  25

Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού, αποφασίζει η Γ.Σ., που συνέρχεται για το σκοπό αυτό.  Για τη λήψη απόφασης, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 13 του καταστατικού αυτού, και το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 1712/87.

β. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 Άρθρο  26

1. Ο Σύλλογος διαλύεται:

α) Όταν ο αριθμός των μελών της μειωθεί κάτω των είκοσι.

β) Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο Νόμος.

γ) Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. που συνέρχεται ειδικά προς το σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8

του Ν.1712/87.

2. Διαλυομένου του Συλλόγου, η περιουσία αυτού περιέρχεται σε άλλη λειτουργούσα ή μέλλουσα να λειτουργήσει Πρωτοβάθμια οργάνωση, του ίδιου επαγγελματικού κλάδου και σκοπού, ή στην κύρια δευτεροβάθμια οργάνωση που μετέχει ο Σύλλογος, με απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου.  Σε καμία περίπτωση η περιουσία του Συλλόγου δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του.

__________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Θ΄

___________________

γ. ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ – ΣΗΜΑ

Άρθρο  27

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα που αποτυπώνει κυκλικά ολόκληρη την επωνυμία του και στο μέσον αποτυπώνονται δυο χέρια, οι παλάμες των οποίων είναι δεμένα σε σχήμα μαιάνδρου.

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

 Άρθρο  28

 1. 1.    Ο Σύλλογος αναγνωρίζει δωρητές, εκείνους που προσφέρουν χρήματα ή άλλα είδη, η αξία των οποίων κυμαίνεται από 350,00 ΕΥΡΩ μέχρι 1.500,00 ΕΥΡΩ. Ευεργέτες δε, εκείνους που προσφέρουν μεγαλύτερα από αυτά ποσά.
 2. 2.    Οι δωρητές και ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
 3. 3.    Αποκλείονται δωρεές και ευεργεσίες από πρόσωπα που πολιτεύονται, εκτός αν είναι επαγγελματοβιοτέχνες.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Άρθρο  29

 1. 1.    Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1713/87 όπως ισχύει και οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 2. 2.    Το Δ.Σ. επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού, με πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών.

ΕΓΚΡΙΣΗ

 Άρθρο  30

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 30, με το παρόν, άρθρα και εγκρίθηκε με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 4 και 8 του Ν. 1712/87 από τη Γ.Σ. του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΙΑΣ», που συνήλθε για το σκοπό αυτό, στον Πύργο Ηλείας σήμερα την 26 Σεπτεμβρίου 2011 και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. αυτού να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο όπως ο Νόμος ορίζει.

Στον Πύργο την 26-9-2011

                                    ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

 1. Δημήτρης Παπαϊωάννου του Βασιλείου
 2. Ανδρέας Παναγόπουλος του Παν.
 3. Ανθούσα Τσελεπή του Αντωνίου
 4. Μαρία Καλογεροπούλου του Δήμου
 5. Χρήστος Αντωνόπουλος του Γεωργίου
 6. Θεόδωρος Μπερτσάτος του Δημητρίου
 7. Δέσποινα Παπαδοπούλου του Παν.
 8. Άρης Σοφιανόπουλος του Γεωργ.
 9. Αχιλλέας Γεωργιάδης του Χρ.
 10. Βασίλειος Αγγελάκος του Ιωάννη
 11. Αναστάσιος Αποστολόπουλος του Λεωνίδα
 12. Τάκης Δρακόπουλος του Κων.
 13. Διονύσιος Μανιάτης του Γεωργίου
 14. Νικόλαος Κολλιόπουλος του Κων/νου
 15. Κων/νος Κακοταρίτης του Ανδρέα
 16. Αντώνης Χατζηνικολάου του Αγγ.
 17. Ανδρέας Παλλαδινός του Αγγ.
 18. Αδαμαντία Παπαγιάννη του Ιωάννη
 19. Κώστας Γεωργιόπουλος του Σωτ.
 20. Κατερίνα Αηδόνη του Γεωργ.
 21. Ελένη Μπινετοπούλου του Διονυσίου
 22. Νικόλαος Αντζουλάκος του Βασιλείου
 23. Χαράλαμπος Παρασκευόπουλος του Αναστασίου
 24. Σπυρίδων Μανουσόπουλος του Νικολάου
 25. Ευγένιος Μενύχτας του Νικολάου
 26. Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου του Παναγιώτη